top of page

Bestuur Loge Compass

De Loge is juridisch een gewone vereniging en is dan ook als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Bedrijven. De Loge kent een gekozen bestuur en een dagelijks bestuur bestaande uit Achtbare Meester (voorzitter), Secretaris en Thesaurier (penningmeester). Het bestuur kent ook maçonnieke functionarissen: de Redenaar, de Eerste en Tweede Opziener en de Gedeputeerd Meester. De functionarissen worden merendeels voor twee jaren gekozen.

Achtbare Meester

De Voorzittend Meester vertegenwoordigt het hoogste gezag in de loge; het is zijn taak te waken voor de goede harmonie. Alle broeders zijn verplicht zijn gezag zonder tegenspraak te aanvaarden. 

Gedeputeerd Meester

De Gedeputeerd Meester vervangt de Voorzittend Meester in geval van zijn afwezigheid; alsdan heeft hij dezelfde bevoegdheden en plichten als de Voorzittend Meester. 2. De Gedeputeerd Meester staat de Voorzittend Meester bij in zijn taak; hij treedt op als Voorzitter van de Commissie van Onderzoek der Loge en regelt haar werkzaamheden. 3. De Gedeputeerd Meester is ook verantwoordelijk voor de instructie aan de jonge meesters.

De Secretaris

De Secretaris is belast met de zorg voor de ingekomen en uitgaande stukken, alsmede met het tijdig bijeenroepen van de leden en de bestuursleden voor de bijeenkomsten; hij notuleert deze vergaderingen. De Secretaris houdt de ledenadministratie bij.  In geval van afwezigheid wordt hij zoveel mogelijk door een adjunct vervangen.

Thesaurier 

De Thesaurier beheert en administreert de algemene middelen der loge alsmede een "Charitas fonds voor externe doeleinden" en eventuele andere, bij besluit van de Algemene Vergadering ingestelde fondsen der loge.

Opzieners

De Opzieners staan de Voorzittend Meester bij in de leiding van werkzaamheden, in het bijzonder in open loge. De 1e Opziener draagt zorg voor een geregelde instructie van gezellen, de 2e Opziener voor die van de leerlingen.

bottom of page